Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1. In de deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Cursus: Serie van trainingen die door Keepersschool Talent wordt aangeboden. Hieronder vallen de basiscursus, gevorderdencursus, gevorderden-pluscursus, de topklasse en de selectiekeeperscursus.
Training op locatie: Training verzorgd door Keepersschool Talent op een afgesproken locatie.
Privétraining: Training met maximaal twee keepers verzorgd door Keepersschool Talent.
Keeperskamp: Een tweedaags keeperskamp georganiseerd door Keepersschool Talent.
Deelnemer/ Opdrachtgever: Persoon die gebruik maakt van de diensten van Keeperschool Talent.

2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende diensten van Keepersschool Talent: cursussen, trainingen op locatie, privétrainingen, keeperskampen en alle overige activiteiten.
2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op diensten van Keepersschool Talent waarbij derden betrokken worden.
2.3. De diensten van Keepersschool Talent worden verzorgd op een door Keepersschool Talent bepaalde locatie.
2.4. Een overzicht van de diensten van Keepersschool Talent wordt gepubliceerd op de website van Keepersschool Talent.

3. Aanmelding & Inschrijving
3.1. Aanmelding voor deelname aan cursussen van Keepersschool Talent kan alleen door insturen van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.
3.2. Aanmelding voor de basiscursus is voor iedereen open. Deelname aan de gevorderdencursus, gevorderden- plus of topklasse kan alleen na het voltooien van de basiscursus. Ingedeeld worden bij de gevorderdenplus cursus is afhankelijk van selectiecriteria zoals genoemd op de website van Keepersschool Talent. Of een keeper uitgenodigd wordt tot de topklasse wordt bepaald door de leiding van Keepersschool Talent. Slechts een beperkte groep kan deelnemen aan deze topklasse.
3.3. De aanmeldingen worden door Keepersschool Talent geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximale aantal deelnemers voor de cursus bereikt is.
3.4. Na aanmelding ontvangt u een digitale ontvangstbevestiging. Dit is geen garantie voor deelname maar laat weten dat de aanmelding door Keepersschool Talent is ontvangen en geregistreerd.
3.5. Wanneer een aanmelding ontvangen wordt nadat het maximum  aantal deelnemers voor een cursus is bereikt ontvangt u bericht dat deelname op dat moment niet meer mogelijk is maar dat de betreffende aanmelding automatisch wordt meegenomen naar de eerstvolgende cursus. Uiteraard ontvangt u hierover bericht via de e-mail of post.

4. Betalingsvoorwaarden & -Procedure
4.1. Bij het bericht van definitieve deelname ontvangt u een factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de cursus vermeld staat.
4.2. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn.
4.3. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn kan de inschrijving komen te vervallen.

Afmelding & Administratiekosten
4.4. Met inzending van het inschrijfformulier heeft de betreffende deelnemer zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus. Na deze opgave is restitutie van het inschrijfgeld als volgt vastgesteld:

  • schriftelijk afmelden kan kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de cursus;
  • bij schriftelijke afmelding tussen 2 & 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gefactureerd;
  • bij schriftelijke afmelding binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusbedrag gefactureerd en is geen (gedeeltelijke) restitutie mogelijk.

4.5. In geval van langdurige ziekte of een langdurige blessure kan de deelnemer (of in het geval van minderjarigheid de ouder/verzorger van de deelnemer) contact opnemen met Keepersschool Talent en wordt samen naar een passende oplossing gezocht. De uiteindelijke beslissing over de invulling van de oplossing wordt door Keepersschool Talent genomen.
4.6. Keepersschool Talent behoudt het recht tot het eventueel afgelasten dan wel verplaatsen (tijd/locatie) van een cursus in geval de weersomstandigheden of onveiligheid een normale training niet mogelijk maken. Hiervan wordt u via onze website op de hoogte gesteld.
4.7. Bij afwezigheid van de deelnemer tijdens een training wordt geen geld teruggestort.

5. Aansprakelijkheid/ Gedrag
5.1. Deelname aan de diensten van Keepersschool Talent geschiedt altijd op eigen risico. Keepersschool Talent is nooit aansprakelijk voor tijdens een cursus opgelopen lichamelijk letsel.
5.2. Eenieder die gebruik maakt van diensten van Keepersschool talent, wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
5.3. Keepersschool Talent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en materiële schade.
5.4. Keepersschool Talent is clubonafhankelijk en derhalve te gast, dit houdt in dat deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.
5.5. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen en kleding. Indien er sprake is van moedwillige vernielingen en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten van herstel of vervanging worden verhaald op de betreffende deelnemer.
5.6. De deelnemer dient op de door Keepersschool Talent aangegeven tijd aanwezig te zijn waarbij hij/zij gekleed gaat in de door Keepersschool Talent in bruikleen gegeven kleding.
5.7. De door Keepersschool Talent in bruikleen gegeven kleding blijft te allen tijde eigendom van Keepersschool Talent.
5.8. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders, overige deelnemers en publiek.
5.9. Keepersschool Talent is gerechtigd om zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren, indien zulks noodzakelijk wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d. 

6. Foto’s & Video
Keepersschool Talent behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website; presentaties en dergelijke. Indien u niet toestaat dat wij het materiaal van u of uw zoon/dochter gebruiken dient u ons daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

7. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Keepersschool Talent en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer de deelnemer in het buitenland woont of is gevestigd.

8. Disclaimer
8.1. De inhoud van deze algemene voorwaarden zijn ter goedertrouw en zorgvuldig samengesteld.
8.2. Keepersschool Talent en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de cursussen of toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording en verlies van zaken (denk aan diefstal; vergeten materialen en dergelijke) kan niet op Keepersschool Talent worden verhaald.
8.3. Eventuele reclames, van welke aard ook, dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk na beëindiging van de dienst bij ons te worden ingediend. Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Keepersschool Talent.

9. Algemene voorwaarden Webshop
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met onze leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Keepersschool Talent heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Levering:
Levering van bestelde artikelen vindt plaats uitsluitend na de ontvangst van de betaling.

Retourneren:
Artikelen kunnen uitsluitend met de bestelbon en gefrankeerd binnen 14 dagen na aankoop retour worden gezonden.

Keepersschool Talent accepteert uitsluitend artikelen retour die ongebruikt (labels erop), onbedrukt en in de originele onbeschadigde verpakking zitten.

Retour artikelen worden niet omgeruild, u dient een nieuwe bestelling te plaatsten.

Na acceptatie door Keepersschool Talent van het retour artikel is er voor de klant de volgende keuze:

  •     A. Het bedrag van het retour artikel (minus verzendkosten*) wordt door keepersschool Talent naar u overgemaakt
  •     B. U kan als klant ervoor kiezen het bedrag van het retour artikel (minus verzendkosten*) als tegoed bij www.keepersschooltalent.nl op uw naam laten zetten

*Indien door het retour artikel de restwaarde van de originele bestelling onder de € 50 komt voor Nederland of € 100 voor Belgie en de rest van Europa,zal Keepersschool Talent verzendkosten van het retour artikel aftrekken.

Let op: Indien u een nieuwe bestelling plaats en het bestelbedrag is minder dan €50,- (voor Belgie en de rest van Europa minder dan €100,-) dan zullen er normaal verzendkosten worden berekend!

Al onze prijzen zijn inclusief B.T.W.

Keepersschool Talent garandeert dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Op garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect en/of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het keepersschool Talent klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. Pro Keepers Line geeft geen inzage in haar klantenbestand aan derden.